کربوکسی تراپی استریا در کرج

کربوکسی تراپی استریا در کرج

کربوکسی تراپی استریا در کرج ترک های پوستی به مجموعه خطوطی گفته می شوند که با افزایش میزان وزن بدن در دوران های مختلف پدید می آیند. روش درمانی کربوکسی تراپی ترک پوستی یکی از راه های موثر در درمان این خطوط می باشد که بسیاری از افراد راغب به استفاده از آن هستند. در […]