درمان فوری تیرگی زیر بغل کرج

درمان فوری تیرگی زیر بغل کرج

درمان فوری تیرگی زیر بغل کرج سیاهی زیربغل، زانو، آرنج و کشاله ران گاهی خجالت آور است. این تیرگیها اعتماد به نفس را تحتالشعاع قرار میدهد و ترس از نمایان شدن این سیاهی ها روابط اجتماعی را مختل میکند. .در این مقاله از کلینیک آلا با شما در رابطه با یکی از خدمات خود یعنی […]