روش کاشت FIT کرج

روش کاشت FIT کرج

روش کاشت FIT کرج یکی از بهترین روشهای کاشت مو که به شکل طبیعی است ، کاشت مو FIT نام دارد.تفاوتی که روش کاشت مو FIT با کاشت مو FUT دارد تنها در مدل برداشتن فولیکولها از مناطق اهدا کننده میباشد و ادامه روند کاشت مو به همهان روش کاشت مو FUT است.در این مقاله در رابطه با معرفی از خدمات خود دررابطه با کلینیک آلا  […]