کربوکسی تراپی اسکار کرج

کربوکسی تراپی اسکار کرج

کربوکسی تراپی اسکار کرج این تکنیک یکی از روش های زیبایی غیر جراحی محسوب میشود و شیوه ای درمانی است که تغییرات قابل توجهی ایجاد میکند در شیوه ی کربوکسی تراپی از گاز co2 استفاده میشود که کاملا بی خطر و ایمن بوده از این رو تکنیک کربوکسی تراپی را غیر تهاجمی مینامند چرا که […]